Selecteer een pagina

Geachte heer Van Zandt,
Waarover zij we het eens? Allereerst dank voor uw gekwalificeerd advies. Het is goed te constateren dat we het over veel zaken eens zijn. We zijn het er over eens dat: –   de betaalbaarheid en de financiële continuïteit de belangrijkste factoren zijn voor het bepalen van het huurbeleid;  –   de gemiddelde woonlasten voor de huurders de afgelopen twee jaar meer zijn gestegen dan de gemiddelde inkomens; –   de financiële positie van Heuvelrug Wonen ondanks de Verhuurdersheffing goed is; –   we voor het huurbeleid van 2016 nog dit jaar met elkaar in gesprek gaan in de vorm van een projectgroep Huurbeleid 2016.

Waarover zijn we het niet eens? Ondanks onze wederzijdse inspanningen zijn we het echter nog niet eens over een concrete invulling van wat nu betaalbaarheid precies behelst en hetzelfde geldt voor de financiële continuïteit. Daarom zijn we het ook niet eens over de percentages huurverhoging 2015.

Teveel onzekere factoren, samen onderzoeken  Op 16 maart hebben we met elkaar gesproken over ons voorstel en uw concept-reactie. Op grond van bovenstaande hebben wij een extra beweging gemaakt door voor alle huurders met een inkomen onder de € 34.229 de huurverhoging te verlagen van 2,5% naar 2,0%. Dit hebben we gedaan omdat ook wij ons zorgen maken over de betaalbaarheid voor onze huurders. Wij vinden dat we niet veel verder kunnen gaan. Er zijn nog teveel onzekere factoren die bepalend zullen zijn voor het toekomstig huurbeleid. Zo is er nog onvoldoende bekend hoeveel van onze huurders onder de armoedegrens vallen en de rol die wij met onze huurwoningen daarin (kunnen) hebben. Er is nog onvoldoende bekend wat de gevolgen zullen zijn voor de woningzoekenden van het  “passend toewijzen”. We weten nog onvoldoende hoe de huidige en toekomstige  woningzoekenden qua inkomen, leeftijd en huishoudensamenstelling er uit zullen zien.  Ook de resultaten van de nieuwe manier van huurverhoging via de huursombenadering zijn onzeker. Wellicht zullen we in 2016 huurprijzen naar beneden moeten bijstellen. Onze financiële positie moet sterk genoeg blijven om in de toekomst de betaalbaarheid te kunnen garanderen.

Direct na de huurronde 2015 willen we samen aan tafel met de Collectieve HBV om afspraken te maken hoe we alvast voor het huurprijsbeleid van 2016 de juiste feiten op een rij gaan krijgen om de huisvesting van de doelgroep vanuit betaalbaarheid en financiële continuïteit handen en voeten te geven. We zullen daar ook de gemeente bij betrekken in het kader van de Prestatieafspraken.

Huurbeleid 2015 Het voorstel huurbeleid 2015 in onze brief d.d. 12 februari blijft van kracht met een aantal wijzigingen in de huurverhogingspercentages om daarmee tegemoet te komen aan de betaalbaarheid voor huurders met de relatief hoogste woonlasten. Om die reden hebben we de huurverhogingspercentages van de middeninkomens met een hogere huur en van de lagere inkomens met een hoge huur verder verlaagd. Zie hiervoor de tabel met de gewijzigde percentages. De rode percentages zijn de door ons voorgestelde lagere huurverhogingspercentages die we op 16 maart hebben toegezegd. De blauwe percentages zijn de laatste verlagingen.

Tabel huurbeleid 2015 definitief  Huishoudinkomen 2013 Lager dan € 34.229
Huishoudinkomen 2013 Hoger dan € 34.229  En lager dan € 43.785

Huishoudinkomen 2013 Hoger dan € 43.785

Huur lager dan €403,06
2,5% -> 2,0%

tot maximaal  €403,06
3,0%

5,0%

Huur tussen €403,06 en €618,23
2,5% -> 2,0%

tot maximaal  €618,23
2,75% -> 2,5%

5,0%

Huur tussen €618,23 en  €710,68

2,5% -> 2,0% -> 1,75%

tot maximaal  €710,68
2,5% -> 2,0%

tot maximaal  €710,68
5,0%

tot maximaal  €710,68
Huur hoger dan €710,68

2,5%

tot 93,9% maximaal redelijke huur

Met vriendelijke groet,

Jos Sleyfer Directeur –  Bestuurder