Selecteer een pagina

Doorn, 15 april 2015

Geachte heer Sleyfer,

In uw brief van 8 april jl. heeft u het Collectief geïnformeerd over uw definitieve beslissing met betrekking tot het huurbeleid 2015 van Heuvelrug Wonen. Met verbazing en ook zeker ongenoegen heeft het Collectief kennis genomen van de inhoud van uw brief.

Effecten besluit Heuvelrug Wonen voor de huurders Ondanks het advies van het Collectief voor dit jaar de “nul”- lijn te hanteren, worden de huren voor alle groepen huurders opnieuw (fors) boven het inflatiepercentage van 1,00% verhoogd. In de vrije sector gaan huurders 2,5% meer betalen terwijl voor die groep de verhuurdersheffing niet geldt en bovendien de maximaal redelijke huur pas wordt afgetopt op 93,9%. Voor huurders met een inkomen boven € 43.785,= maar liefst met 5,0 %. In geld uitgedrukt moeten de huurders met een huur tussen € 618,= en € 710,= daardoor zelfs fors meer betalen dan de grootste scheefwoners in die inkomenscategorie met een huur van minder dan € 403,=.

Motivering Als motivering voor de huurverhogingen geeft u aan “te veel onzekere factoren die bepalend zullen zijn voor het toekomstige huurbeleid”. Gesproken wordt daarbij over o.a. onvoldoende bekendheid over hoeveel huurders onder de armoedegrens vallen en de rol die Heuvelrug Wonen daarin met haar woningen kan hebben. Verder zou nog onvoldoende duidelijk zijn hoe de “profielen” van huidige en toekomstige woningzoekenden er uit zullen zien en zijn ook de resultaten van de huursombenadering onzeker.

Bevindingen Collectief Het is verbijsterend te moeten constateren dat huurders kennelijk eerst onder de armoedegrens moeten vallen alvorens de woningcorporatie misschien iets kan doen; maar wat, is dan ook nog onduidelijk! Is dit vallen onder de armoedegrens, overigens het criterium wat Heuvelrug Wonen wil hanteren voor betaalbaarheid van woningen?!

Ondanks deze onzekere toekomstige factoren, waarbij zelfs door u de mogelijkheid van huurverlaging niet wordt uitgesloten, kiest u er toch voor de huren dit jaar te verhogen. Een in onze ogen vreemde redenering: alsof je nu als consument, alvast een hogere prijs voor koffie moet gaan betalen omdat die koffieprijs in de toekomst mogelijk wel eens omhoog zou kunnen gaan, of misschien ook niet! Bovendien is het ons inziens volstrekt onredelijk huidige huurders, die mogelijk die toekomst niet meemaken, op voorhand mee te laten betalen aan een toekomstige situatie waarvan de financiële consequenties nog onduidelijk zijn.

Financiële situatie en sociale betrokkenheid Heuvelrug Wonen In ons advies hebben wij benadrukt en dat bent u met ons eens, dat de financiële situatie van Heuvelrug Wonen goed is. De belangrijke financiële kengetallen komen, conform uw eigen FMB 2015 – 2024, nu en in de toekomst ruim uit boven de daarvoor gestelde normen. Naar onze mening en dat heeft u niet tegengesproken, blijven die kengetallen ook boven de gestelde normen scoren als besloten wordt dit jaar de huren niet te verhogen.

Die, ook in de toekomst verwachte, goede financiële situatie van Heuvelrug Wonen en het feit dat veel huurders het de afgelopen jaren financieel niet gemakkelijk hebben gehad en wellicht ook de komende jaren nog niet, zijn voor het Collectief aanleiding geweest u te adviseren in 2015 de huren niet te verhogen. Helaas moeten wij constateren dat aan deze oproep geen gehoor wordt gegeven en Heuvelrug Wonen daarmee kennelijk haar sociale betrokkenheid richting haar huurders niet wil tonen.

Communicatie naar achterban Het Collectief distantieert zich daarom nadrukkelijk van het geformuleerde huurbeleid 2015 van Heuvelrug Wonen. Zij zal op korte termijn de huurders van Heuvelrug Wonen informeren over de uitkomst van het huurbeleid 2015 en haar opstelling en rol daarin. Over de wijze waarop dat gaat gebeuren, bijvoorbeeld informatie op de website, een nieuwsbrief, huurdersbijeenkomsten en/of publicatie via de lokale pers, zal nog een beslissing worden genomen.

Graag spoedig uw eventuele reactie Mocht u nog willen reageren op deze brief dan verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk te doen; dit met het oog op een zo actueel en zorgvuldig mogelijke communicatie van onze kant richting de huurders.

Met vriendelijke groet, Namens het Collectief

A.E. van Zandt Voorzitter.