Selecteer een pagina
2018 - Jaarverslag 2017-2018

Jaarverslag 2017 / 2018 huurdersbelangenvereniging Doorn (HBVD).

 

Inleiding.

Voor u ligt het jaarverslag 2017 / 2018 van de lokale huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn. In dit verslag staan o.a. de onderwerpen/activiteiten genoemd waar de HBV zich de afgelopen periode mee bezig heeft gehouden.

Anders dan gebruikelijk, beslaat dit jaarverslag een periode van twee jaar. Een nadere toelichting over de reden daarvan,  komt in de Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2019.

 

Algemeen

De huurdersorganisatie van Heuvelrug Wonen (HW) bestaat uit drie lokale hbv-en (Driebergen, Doorn en Leersum) die samen het Collectief vormen, de gesprekspartner van HW. In dat Collectief zitten per lokale HBV twee bestuursleden.

Veel van de in het jaarverslag genoemde onderwerpen/activiteiten zijn behandeld door het Collectief en/of werkgroepen bestaande uit de lokale HBV-bestuursleden.

 

Speerpunten

In het Jaarplan van 2017 werden de volgende speerpunten vermeld:

 1. Huurbeleid
 2. “Terug naar de huurder”
 3. Prestatieafspraken
 4. Professionalisering

 

 1. In 2017 is het huurbeleid opnieuw een lastig onderwerp gebleken. De huurdersorganisatie heeft hierop het recht van het geven van een niet bindend gekwalificeerd advies. HW hanteert voor de jaarlijkse huurverhoging een gematigd, inflatievolgend, huurbeleid met een opslag voor bepaalde groepen huurders. Voor 2017 lag dat tussen de 0,3% tot 4,0%. Gelet op o.a. de gevolgen van de economische crisis voor bepaalde inkomensgroepen, de koopkrachtontwikkeling van de afgelopen jaren, steeds dreigende pensioenkortingen en de goede financiele positie van Heuvelrug Wonen, vonden de HBV-en dit een (te) magere uitkomst.

Ook in 2018 hanteerde HW bovenstaand uitgangspunt in haar huurbeleid met als uitkomst een huurverhoging van1,4% “plus”.

Tussen HW en de huurdersorganisatie(HO) ontstond onduidelijkheid over rol, status en inhoud van het overlegtraject voorafgaand aan het gekwalificeerd advies. Reden waarom de HO heeft gepleit voor een andere opzet en inrichting van het overlegproces Huurbeleid.

 

 1. “Terug naar de huurder” werd een speerpunt omdat het aantal onderwerpen

 waar huurdersorganisaties de laatste jaren mee te maken krijgen enorm is gestegen. Ook het aantal overlegpartners is toegenomen. Dit dwingt ons tot het maken van keuzes. We willen dit doen in overleg met cq. via signalen van de huurders; wat vinden zij belangrijk.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2017 was mede daarom tijd uitgetrokken voor (informele) gesprekken met huurders.

In 2017 zijn de uitkomsten van spreekuren in Leersum en Driebergen geevalueerd. De interesse van huurders voor die spreekuren was gering.  Onderwerpen gingen vooral over zaken als onderhoud en renovatie van de eigen woning, contacten met HW. In voorkomende gevallen zijn signaleerde problemen onder de aandacht gebracht van HW.

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie, twijfelt de HBV Doorn nog over de effectiviteit van het houden van spreekuren.

In 2018 heeft de HBV Doorn via het Collectief regelmatig aandacht besteed aan signalen van huurders over problemen bij het verduurzamen van hun woning en de communicatie vanuit HW.

 

 1. Sinds de invoering van de nieuwe overlegwet is de huurdersorganisatie

volwaardig partij bij de Prestatieafspraken. Het overleg tussen gemeente en lokale woningcorporaties over gemeentelijke sociale huisvesting (huurwoningen). In 2017 zijn we meer betrokken geweest en hebben  daarmee ervaring opgedaan. We maken ons hard voor het op de agenda  krijgen van belangrijke thema’s voor huurders als huisvesting van specifieke groepen, betaalbaarheid/beschikbaarheid. Verder dringen we aan op het maken van meer concrete afspraken en het beter bewaken van de voortgang en behaalde resultaten. Om als huurdersorganisatie een sterkere positie te krijgen in het overleg, zoeken we de samenwerking  met de HBV-en van andere woningcorporaties op de Utrechtse Heuvelrug te weten, woningbouwvereniging Maarn en Rhenam.

In 2018 heeft de voorzitter van het Collectief, op een inspreekbijeenkomst over de gemeentelijke woonvisie het standpunt van de huurdersorganisaties naar voren gebracht. Onze boodschap: Gemeente, toon meer ambitie bij het bepalen van het aantal te bouwen sociale huurwoningen; 35 woningen per jaar voor de periode 2018-2022 is lang niet genoeg, gezien de enorme wachtlijst van ruim 9 jaar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

 

 1. Zoals vermeld, wordt de huurdersorganisatie in toenemende mate

geconfronteerd met meer en complexe vraagstukken over huuraangelegenheden.

Dit vergt de nodige tijd en kennis van bestuursleden. Eind 2017 leidde dit tot o.a.  interne discussies over rollen, verantwoordelijkheden en gewenste structuur van onze huurdersorganisatie. Besloten is toen adviesbureau De Nieuwe Wind, te vragen voor het begeleiden van en adviseren in die discussie. Dit is een intensief traject gebleken wat ook een deel van 2018 in beslag heeft genomen.

Tussentijds hebben een aantal bestuursleden om diverse redenen, besloten te stoppen met het HBV-werk. Eén van de aanbevelingen van De Nieuwe Wind was te komen tot een organisatiestructuur met minder dubbelfuncties om zo meer tijd te krijgen voor de relevante huuronderwerpen. In de tweede helft van 2018 is gestart met een denktank van bestuursleden die de nieuw in te richten huurdersorganisatie verder uitwerkt en beschrijft. Over de voortgang daarvan worden de huurders nader geïnformeerd.

 

ALV

Op 24 mei 2017 heeft de HBV Doorn haar Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Onderwerpen waren o.a. Buurtpreventie (dhr. Minjon, wijkagent Doorn/Doorn) en Het HW project Verduurzaming woningbezit (dhr. Felix, manager Vastgoed HW).

Door omstandigheden werd in 2018 geen ALV gehouden.    

 

Onderwerpen van overleg

In het Collectiefoverleg met Heuvelrug Wonen zijn verder o.a. de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

 • HW duurzaamheidbeleid;

behalve in de milieu-effecten is het Collectief ook geïnteresseerd in de financiële gevolgen voor de huurder   

 • Communicatie HW – huurders;
 • Kwaliteit van de HW dienstverlening;
 • Regelement inzake renovatie / (groot) onderhoud en sloopwerkzaamheden;
 • Participatie huurdersorganisatie;
 • Beleid m.b.t. huurachterstanden;

 

Andere onderwerpen/activiteiten waar de HBV Doorn samen met de twee andere lokale HBV-en in 2017/2018 bij betrokken waren, zijn:

 • Het geven van een advies/zienswijze over het HW ondernemingsplan 2018/2021;
 • Selectie van een nieuw RvC-lid Huurderszaken;

 benoemd is mevr. Van der Vleuten.  

 • Deelnemer aan de visitatie, de vierjaarlijkse beoordeling over het functioneren

 van HW;  

 het oordeel van de huurdersorganisatie kwam uit op gemiddeld een 7.   

 • Deelname aan gemeentelijke bijeenkomsten over de inzet van energiecoaches;
 • Lid van de redactiecommissie van het huurdersmagazine Op de Hoogte;

 o.a. het schrijven van de HBV-column.

           

Met de Raad van Commissarissen (RvC) van HW is zowel in 2017 als in 2018 één keer vergaderd. In 2017 stond het onderwerp, rollen en verantwoordelijkheden van zowel de RvC als de HBV centraal. In 2018 ging het vooral over het visitatierapport en de financiële positie van HW op langere termijn.

 

Personele bezetting

In de afgelopen periode is een aantal keren geprobeerd huurders te interesseren voor een HBV bestuursfunctie. Om uiteen lopende redenen is dat helaas niet gelukt.

In de personele bezetting van de HBV Doorn hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

 

Conclusie / voornemen

De afgelopen twee jaar is voor de lokale HBV bestuursleden een hectische periode geweest. Veel energie en tijd is gaan zitten in het nadenken over en werken aan een nieuwe opzet van de huurdersorganisatie.

Dit heeft wel haar sporen nagelaten: stevige interne discussies en bestuursleden die om verschillende redenen zijn gestopt.

In 2017/2018 “was de winkel wel open” en hebben we aan veel zaken aandacht besteed maar het contact richting huurders had duidelijk beter gekund.

Ons voornemen is dat structureel te verbeteren met o.a. een betere website en zorgen voor meer betrokkenheid van huurders bijv. door deelname in werkgroepen.

Willen we de belangen van de huurders op een goede manier blijven behartigen, dan is kritisch kijken naar ons functioneren en de eigen organisatie wel een absolute noodzaak.

Als u als huurder ons daar een handje mee kunt en wilt helpen, is dat zeer welkom.     

       

 

2018 - Jaarrekening 2017 en 2018

Jaarrekening 2017

POST BEGROOT REALISATIE AFWIJKING
Algemene Ledenvergadering 800,00 454,16 345,84+
PR: Nieuwsbrief/Website 600,00 439,23 160,77+
Bestuurskosten 3500,00 3310,63 189,37+
Adm/Kantoor/Bankkosten 300,00 262,79 37,21+
Participatie Helpende handjes 400,00 92,66 307,34+
Onvoorzien/Jubileum/Ziekte e.d. 800,00 40,80 759,20+
Totaal 6400,00 4600,27 1799,73+

Jaarrekening 2018 

POST BEGROOT REALISATIE AFWIJKING
Algemene Ledenvergadering 600,00 0 600,00+
PR: Nieuwsbrief/Website 500,00 223,85 276,15+
Bestuurskosten 2300,00 1920,35 379,65+
Adm/Kantoor/Bankkosten 300,00 203,24 96,76+
Participatie Helpende handjes 200,00 48,60 341,40+
Onvoorzien/Jubileum/Ziekte e.d. 390,00 48,60 341,40+
Totaal 4290,00 2396,04 1893,96+

 

2018 - Verslag Algemene Ledenvergadering 24 mei 2017

Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging (HBV) Doorn van 24 mei 2017.

 

 

 1. Welkom en vaststellen agenda

De voorzitter, Aalt Petersen, heet alle aanwezigen van harte welkom.

In het bijzonder de medewerkers van woningcorporatie Heuvelrug Wonen (HW) en de gastsprekers: dhr. Minjon, van de politie gemeente Utrechtse Heuvelrug, dhr. Felix Heuvelrug Wonen samen met mevr. Casteleijn, adviesbureau KAW.  

Ook aanwezig zijn collega’s van de HBV-en Driebergen en Leersum en de leden van de Raad van Toezicht van Heuvelrug Wonen.

Twee huurders hebben zich schriftelijk afgemeld voor de vergadering.

Er zijn wijzigingen/aanvullingen op de agenda.

 

 1. Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat evenals voorgaande jaren opnieuw is gekozen voor een vergadering met een (zo kort mogelijk) officieel en een meer informeel gedeelte waarin de huurders de gelegenheid krijgen nader kennis met elkaar te maken en onderling van gedachten kunnen wisselen over voor huurders actuele onderwerpen.

 

 1. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 april 2016

Over het verslag zijn geen opmerkingen en/of vragen en wordt met dank aan de secretaris goedgekeurd.

 

 1. Jaarverslag 2016

De secretaris, Jaap Groeneveld, geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.

 

 1. Financieel Jaarverslag 2016 en begroting 2017

De penningmeester,  Arja van Rein, geeft een korte toelichting op de uitkomsten van de financiële jaarrekening 2016. Begroot was €6.250,= en de realisatie is 4.318,=.

Het verschil van €1.932,= wordt grotendeels verklaard door het feit dat in de begroting was uitgegaan van twee algemene ledenvergaderingen in 2016 terwijl dit er één is geweest (minus €726,=). Verder waren de kosten voor Public Relations €705,=  minder dan begroot. De bestuurskosten bedroegen €2.844,=; dit is met drie bestuursleden ruim binnen de wettelijk toegestane vrijwilligersvergoeding.

De financiele boekhouding 2016 is gecontroleerd door Heuvelrug Wonen, manager Financiën, en akkoord bevonden.  

De begroting voor 2017 bedraagt €6.400,=.   

 

 1. Speerpuntenplan 2017

De secretaris somt de gezamenlijke speerpunten2017 op van lokale HBV-en te weten:

inzet: een beperkte huurverhoging voor 2017 met aandacht voor de diverse

            inkomensgroepen.

 

 

 

 

 1. “Terug naar de huurder”

de veelheid van onderwerpen m.b.t. huren dwingt ons keuzes te maken. Dat willen we doen in overleg met onze huurders; wat vinden zij belangrijk. 

 1. Prestatieafspraken

inzet: het verder uitbouwen van onze rol als volwaardig partner.

 1. Professionalisering HBV

evalueren huidige structuur en werkwijze; mobiliseren externe ondersteuning/deskundigheid

 

 1. Buurtpreventie en voorstellen wijkagent(en),

    sprekers: dhr. Minjon, wijkagent Doorn

 

Dhr. Marco Minjon stelt zich eerst kort voor. Met zijn collega, dhr. Jan Jaap van Eckeveld vormen beiden het team wijkagenten Doorn/Maarn. De wijkagent is, naast zijn gerichte werkzaamheden, mede verantwoordelijk voor alle politiezaken in Doorn. Hij onderhoudt daarover contacten met de inwoners en diverse plaatselijke instanties/organisaties.

Allereerst benadrukt dhr. Minjon  in het kader van veiligheid en het voorkomen van criminaliteit, het belang van goede (buiten)verlichting en gecertificeerd hang- en sluitwerk. Dat lijkt logisch maar nog te vaak is het ontbreken daarvan de aanleiding voor het plegen van bijv. inbraken en/of diefstallen. Een ander voorkomende oorzaak is het “even kort” verlaten van de woning zonder ramen en deuren goed af te sluiten.

 

Vervolgens geeft dhr. Minjon een toelichting op het gebruik van Whatsapp als  een mogelijkheid van buurtpreventie.

In  Doorn zijn diverse initiatieven voor het opzetten van Whatsapp-groepen, bedoeld om bewoners en de politie te informeren over verdachte situaties en zo samen de buurt veiliger te maken.

Zo’n  Whatsapp-groep werkt als volgt:

Een buurtbewoner maakt een Whatsapp-groep aan en beheert deze.

Buurtbewoners kunnen zich aanmelden bij deze contactpersoon en geven hun

mobiele nummer en emailadres aan hem/haar door.

Degenen die zich hebben aangemeld krijgen daar een bevestigingsbericht van.

Buurtbewoners die iets verdacht zien sturen een bericht naar de whatsappgroep

zodat alle aangesloten buurtbewoners op de hoogte zijn.

Bij het gebruik van een Whatsapp-groep horen een bepaalde werkwijze en spelregels die vooraf met de deelnemers worden afgesproken.

Als u als buurtbewoner een verdachte situatie ziet, belt u de politie of 112 (spoedeisend).

Een verdachte situatie is een situatie die volgens u niet past in uw buurt en waarbij u een onderbuik gevoel krijgt. Zoals personen die zich verdacht gedragen, auto’s die lange tijd onbeheerd geparkeerd staan enz.

Via een app naar de deelnemers informeert u ook hen over wat u gezien heeft zodat zij eveneens op de hoogte zijn. Indien u de situatie veilig genoeg acht, gaat u eventueel nader polshoogte nemen. Speel in geen geval eigen rechter.

Dhr. Minjon besluit zijn presentatie met de oproep de Whatsapp-groep alleen te gebruiken als een alarmsysteem voor het melden van verdachte situaties richting deelnemende buurtgenoten en politie. Bij goed gebruik zijn Whatsapp-groepen  belangrijke oren en ogen van de politie en maken we daarmee samen de buurt veiliger.

 1. Duurzaamheidbeleid van Heuvelrug Wonen

     sprekers: dhr. Felix (HW), mevr. Casteleijn (KAW)

 

Dhr. Peter Felix, manager Vastgoed HW, informeert de huurders over het voornemen in ongeveer 5 jaar ruim  800 woningen van Heuvelrug Wonen met nu energielabel D te verduurzamen (naar gemiddeld label A over haar totale woningbezit). Doel daarvan is, naast aandacht voor het milieu, zorgen voor lagere woonlasten voor huurders. De duurzaamheidsmaatregelen voor de woningen hebben o.a. betrekking op dak,- vloerisolatie, dubbelglas, nieuw ventilatiesysteem. En daarnaast het plaatsen van zonnepanelen.

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp voor huurders. De nadruk ligt vooral op kostenbesparing op de energierekening. Voor de plaatsing van zonnepanelen wordt samengewerkt met de firma Tautus. Voor de andere duurzaamheidsmaatregelen is vanuit HW, contactpersoon mevr. Casteleijn van het bureau KAW. Zij stelt zich voor en informeert de huurders kort over haar rol binnen het HW project Duurzaamheid.

Huurders die geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van hun woning kunnen zich aanmelden bij HW. Op de website, www.heuvelrugwonenduurzaam.nl  vindt u alle informatie.     

 

 1. Rondvraag en Sluiting

Voorzitter verzoekt de huurders meer persoonlijke vragen (bijv. onderhoudsvragen m.b.t. de eigen woning) aan de desbetreffende medewerkers van Heuvelrug Wonen te stellen tijdens het informele gedeelte van de vergadering.

Een van de huurders vraagt om meer aandacht voor de openbaar groenvoorziening in haar wijk. Vooral het periodiek snoeien en opruimen laat te wensen over. De secretaris wijst er op dat dit primair een taak is van de gemeente; maar mogelijk is dit een aandachtspunt bij de gesprekken met de gemeente en woningcorporaties over de prestatieafspraken (onderwerp: Leefbaarheid).

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

 

De voorzitter bedankt de  huurders voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit vervolgens het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering.

 

De secretaris HBV Doorn,                                                                                                                         J. Groeneveld.

 

 

ALV = Algemene ledenvergadering

Kerk

Aanmelden nieuwsbrief !